groen initiatief - The Green Elephant Hostels

Wij zijn groen

The Green Elephant, een groen hotel in Maastricht of eco hotel in Maastricht, beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van The Green Elephant.

De zorg voor het milieu is een structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Het beleid van The Green Elephant Hostels

Het beleid van The Green Elephant is om:

 • Diensten te leveren die voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de bezoekers.
 • De bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.
 • Een sociale bijdrage te leveren aan mens en maatschappij.

Om dit beleid te realiseren neemt The Green Elephant de volgende regels in acht:

 • Erkennen van het belang van het milieu, indien bedrijfs- en commerciële aangelegenheden aan de orde zijn.
 • Voldoen aan de wetten en voorschriften betreffende milieuaangelegenheden.
 • Opleiden van elke medewerker en verantwoordelijk stellen voor het nakomen van het beleid.
 • Continue verbetering van milieuprestaties stimuleren.
 • Meten van de vooruitgang op het gebied van milieu door middel van het uitvoeren van een monitoringsprogramma.
 • De productie van (rest)afval minimaliseren, afval zoveel mogelijk en zorgvuldig te scheiden.
 • Het stimuleren van de regionale economie door een voorkeur voor lokale leveranciers.
 • Ten slotte, het steunen van goede doelen en een nauwe samenwerking met scholen en andere maatschappelijke organisaties.
Gemeenschappelijke groene ruimtes - The Green Elephant Hostels